AFDELING KAMPEN

Hartelijk welkom op de site van Passage Kampen.

 

Onze vereniging telt 68 leden.

Elke 2e donderdag van de maand komen wij samen in het De Burgwal,

Burgwal 60 te Kampen

Deze middagen beginnen om 14.30 uur.

 

Het lidmaatschap kost voor 2023 € 48,50 per jaar.

U ontvangt ook vier keer per jaar het blad Passage Magazine.

In 2023 vieren we ons 50- jarig bestaan.

 

Uitleg Passage-logo

Het logo is ontworpen door Anne Elting.

Het logo bestaat uit drie onderdelen:

de naam Passage met als vaste ondertitel christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en daarboven de horizonlijn.

 

Symboliek

 • de menselijke maat (de horizonlijn is met de hand geschilderd)
 • stad en platteland (verbeeld door de horizonlijn, leden wonen overal)
 • geloof (kleur violet staat voor geloof, wijsheid en kracht, het denkbeeldige kruis, de ondertitel);
 • beweging (cursieve letter in de ondertitel, verspringende tekstregels)
 • openheid (een open, schreefloze letter voor Passage, geen kader of ‘hokje’ om het logo heen, een open horizonlijn)

 

Doelstelling

De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn:

 • hart voor de samenleving
 • oog voor de naaste dichtbij en ver weg
 • gevoel voor cultuur.

 

Strategie

Onze strategie is: denk wereldwijd, handel plaatselijk. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, werken we aan ontmoeting en verbinding dichtbij en ver weg, bieden we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om kennis te verbreden.

 

Waarom heet de vereniging Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

In onze naam zeggen we wie we willen zijn zonder dat dit leidt tot voor buitenstaanders onbegrijpelijke afkortingen.

We zijn een christelijke organisatie en we zijn een maatschappelijke organisatie. Daarmee zeggen we dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in. Beide groepen spreken wij aan. Wij willen burgers (leden, maar ook anderen) op hun verantwoordelijkheid aanspreken en hun ideeën, hun visie op maatschappelijke vragen aan de weet komen. Politici spreken wij aan om die meningen en ideeën door te geven. Wij willen present zijn, ook samen met andere maatschappelijke organisaties, want je kunt op je eentje nu eenmaal niet overal verstand van hebben.

Het streepje tussen christelijk en maatschappelijke staat er niet voor niets. Wij bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof. Waar het ook over gaat: wij kijken met een Bijbelse blik.

We zijn een vrouwenbeweging. Ook het vrouw-zijn bepaalt de identiteit van onze vereniging. We willen een samenleving die voor mannen en vrouwen een thuis is, die niet de een boven de ander bevoordeelt. Vrouwen willen ook hun visie inbrengen vanuit het oogpunt van vrouwen. Dat is een van de redenen van oprichting geweest en het is nog steeds een bestaansreden.

 

Ambities en aandachtsgebieden

Om onze doelstelling te bereiken, is een vijftal ambities geformuleerd, die vertaald zijn in aandachtsgebieden: 1. Een sterke vereniging, 2. Kunst, cultuur en religie, 3. Noden van mensen, 4. Belangenbehartiging en lobby en 5. Gelijke Kansen Wereldwijd.

Voor 2019 wordt een zesde aandachtsgebied toegevoegd, namelijk de viering van het 100-jarig bestaan van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Lidmaatschap.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er honderden afdelingen met in totaal ruim 15.000 leden. Als er geen afdeling bij u in de buurt is, kunt u ook landelijk lid worden. Neem daarvoor contact op met Passage Servicepunt.

Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met vrouwen uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, gezamenlijke activiteiten en excursies van een groep afdelingen tegelijk, soms per (meerdere) regio(‘s), soms landelijk georganiseerd.

 

Wat kost het lidmaatschap van Passage?

Lidmaatschap van Passage Kampen kost € 48,50.

 

Waaraan wordt de contributie besteed?

Lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd gemeenschappelijk actief zijn vanuit christelijke identiteit en zingeving; belangenbehartiging voor vrouwen door vrouwen: de drie O’s van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling; viermaal per jaar het Passage Magazine, het ledenblad van en voor alle leden van Passage.

En:

 • Acht keer per jaar een afdelings avond, waarbij meestal een gastspreker aanwezig is (deze ontvangt een vergoeding en reiskosten)
 • Aandacht voor onze leden (lief en leed), bezoekjes gaan bijna altijd vergezeld van een bloemetje
 • Zaalhuur, afdelingsteam- en bankkosten moeten ook worden betaald
 • Er worden excursies, een reisje en een jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Altijd wordt dit door de vrouwen die meedoen bekostigd, maar als iets wordt georganiseerd brengt dit toch (kleine) kosten met zich mee, bijv. even een paar kopietjes!

 

 • Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

 

Van vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen!

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is de voortzetting van een fonds van de N.C.V.B., opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van de N.C.V.B. De doelstelling van het fonds is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, aan een aanvulling voor een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt, of een bijdrage voor een vakantie. Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven.

 

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds.

 

Financiële middelen:

Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. Vandaar dat al vele jaren aan alle leden van Passage wordt gevraagd om minimaal één euro per jaar bij te dragen.Meer doen kan ook: via donaties of een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld door een actie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (geen successierechten).

Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:

Mevr. I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur;

tel.: 0343-592228; e-mail: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com

Donaties: banknr.: NL 20 INGB 0000292406.

 

 • Regeling contributiefonds


Leden voor wie het financieel moeilijk is de contributie van Passage te betalen kunnen een beroep doen op het contributiefonds. Hieruit wordt € 22,00 voor het landelijk deel en € 15,00 voor het afdelingsdeel vergoed. Deze contributieregeling is voor leden, voor wie de jaarlijkse bijdrage een probleem is. De vergoeding wordt gegeven door het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden via www.passagevrouwen.nl onder lidmaatschap. Het aanvraagformulier voor de contributieregeling wordt elk jaar vernieuwd. Dit betekent dat oude formulieren (van vorige jaren) niet gebruikt kunnen worden. Ruim voor het einde van het jaar zijn de formulieren voor het nieuwe jaar beschikbaar. Het formulier voor het lopende jaar vindt u op deze website. Formulieren kunnen worden opgestuurd naar Passage Servicepunt, waar u ook terecht kunt voor meer informatie.

 

Hoe zit onze vereniging in elkaar?

Alle leden zijn lid van de landelijke vereniging Passage. Met ingang van juni 2016 is het kantoor = Passage Servicepunt gevestigd in Nijkerk.

De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze plaatselijke afdelingen zijn weer geclusterd in regio’s.

Jaarlijks vaardigt elke regio een (plaatsvervangend) afgevaardigde af die hen vertegenwoordigt in de Ledenraad.

De Ledenraad is het hoogste orgaan in de vereniging. U kunt de afdelingsafgevaardigde van uw regio met vragen over de vereniging aanspreken.

 

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Denkt u het lidmaatschap te moeten beëindigen, dan is het noodzakelijk dit schriftelijk te doen vóór 1 november bij uw afdelingsteam.

 

Passage Magazine

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van Passage Magazine. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen en interviews. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht is voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken en boeken. Nieuwsgierig? Vraag bij het Servicepunt gerust een gratis proefnummer aan.

 

Waar vind ik Passage?

Het landelijk bestuur en Passage Servicepunt is gevestigd in Nijkerk. Via Passage Servicepunt kunt u de landelijke bestuursvrouwen bereiken. Passage Servicepunt regelt voor Passage het secretariaat en de redactie van het ledenblad Passage Magazine. Passage Servicepunt ondersteunt de afdelingen en regio's onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies. Ook bij het vragen van en opmaken van overeenkomsten - voor regiocoördinatoren en projectvrouwen - van schrijvers/sprekers/entertainers/muzikanten/enz.

 

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Postbus 1058

3860 BB Nijkerk

telefoon: (033) 247 34 87

e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl

 

Op de website www.passagevrouwen.nl vindt u alle informatie over:

 • Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
 • over projecten en activiteiten
 • alle Passage-regio’s en de daaronder vallende afdelingen
 • uw eigen afdeling / uw eigen regio

 

Privacy verklaring 

De vereniging Passage, afdeling Kampen respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy- beleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie: Als u zich aanmeldt als lid van Passage ,afd. Kampen vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie.        Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging om u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en hebben maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onbevoegde of onrechtmatige verwerking of openbaarmaking. Wanneer uw lidmaatschap eindigt kunnen op uw verzoek uw persoonsgegevens worden vernietigd.  U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe schriftelijk een verzoek doen aan het secretariaat van Passage, afd. ….. 

Website en contactblad: Op de website en het contactblad worden verslagen en foto’s van onze activiteiten geplaatst. Als u er bezwaar tegen heeft dat u herkenbaar in beeld bent of dat uw naam niet vermeld wordt, kunt u een schriftelijk verzoek tot verwijdering indienen bij het afdelingsteam. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Samen zorgen wij ervoor dat wij zorgvuldig met persoonsgegeven