AFDELING MEPPELNieuws van afdeling Meppel

Geschiedenis
De afdeling Meppel-Centrum is opgericht op 25 mei 1936. De eerste vergadering werd gehouden op 16 juli 1936. De bestuursfuncties moesten verdeeld worden en zoals toen gebruikelijk was, werd de jongste van de aanwezige dames benoemd tot secretaresse. De sprekers van de ledenavonden werden zoveel mogelijk in Meppel of in de directe omgeving gezocht. Was dit niet mogelijk, dan bleef de spreker bij één van de bestuursleden slapen omdat toen nog maar weinig mensen een eigen auto hadden. De sociale verplichtingen van het bestuur en ook van de leden was erg groot. In overleg met de plaatselijke predikanten werden de zieken bezocht en voorgelezen. Ook nieuw-ingekomen gezinnen werden bezocht. In de moeilijke oorlogsjaren gingen de ledenavonden zoveel mogelijk door, al moest hiervoor toestemming gevraagd worden aan de gewestelijke politiepresident te Groningen. Men kreeg toen een schriftelijk bewijs waarop stond 'dat iedere ontoelaatbare uiting i.v.m. de bestaande bijzondere omstandigheden dienden achterwege te blijven." En uiterlijk 22.00 uur diende men de zaal te verlaten. Na de oorlog groeide het ledenaantal snel. Om nieuwe leden te krijgen gingen propagandisten de straat op en alle huizen bij langs. Volgens de notulen bleef het op tijd beginnen een beetje problematisch omdat het nu eenmaal een vergadering van huismoeders is.
Uit een artikel uit de Meppeler Courant van 1950 bleek dat de spreekster van een ledenavond jonkvrouw mr. Wttwaal van Stoetwegen was. Zij was toen secretaresse van het Landelijk Bestuur. (Daarna werd ze lid van de 2e Kamer.) Zij was een voor die tijd zeer vooruitstrevende vrouw.  Als spreekster op onze ledenavond had ze als onderwerp gekozen: "De vrouw in het openbare leven". Ze lichtte het vrouwenkiesrecht toe en vond het een natuurlijke zaak dat vrouwen politieke functies bekleden. Ze besloot met de opwekking aan vrouwen om steeds actief te zijn.
Per 1 januari 1999 vond er een fusie plaats met de Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen. De naam Nederlandse Christen Vrouwen Bond veranderde toen in Passage. In 1996 vierden we het 60-jarig bestaan van de N.C.V.B. afdeling Meppel-Centrum in Schouwburg Ogterop en in 2011 werd het 75-jarige bestaan van Passage afdeling Meppel-Centrum gevierd in Trias te Meppel. Intussen hebben we de 85 gehaald. Dat jubileum vierden we op 8 september 2021. Later dan gepland vanwege corona. Onze jubileumdatum was 25 mei.