AFDELING OPPENHUIZENNieuws van afdeling Oppenhuizen

Links:    www.gemeentesudwestfryslan.nl             www.topentwelonline.nl
                                                            www.itharspit.nl

Oppenhuizen/Uitwellingerga

Van veraf ziet men de twee kerktorens van ons tweelingdorp. De kerk van Uitwellingerga is in 1993 overgegaan naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken en geheel gerenoveerd. Deze wordt zowel op kerkelijk als op cultureel gebied benut door de Plaatselijke Commissie van de Stichting AFT. De Gereformeerde kerk is in 1999 afgebroken. Het orgel van deze kerk is overgegaan naar de kerk van Tirns.

Het voorheen Hervormde kerkgebouw te Oppenhuizen is bezit van en in gebruik bij de Protestantse gemeente. In april 2009 is vanwege het 100-jarige bestaan van het orgel een jubileumconcert gegeven.   

Er staat een kunstwerk in Oppenhuizen-Uitwellingerga: De Trije Bruorren (vertaling: De drie broers).
Ontwerp en uitvoering: Hennie de Boer, Leeuwarden.
Opdracht: Culturele Raad Wymbritseradiel 1996.
Plaats: hoek Forbiningswei/Sjaerdawei.
Volgens een oud gezegde leefden in deze kontrijen eens drie kolossale reuzen. Het waren de broers: Broer, Douwe en Jarich. Met een halve praam als schop groeven zij alle drie een sloot. Zo ontstonden hier de Broeresleat, De Douwesleat en de Jarichsleat.

Op 18 t/m 23 september 2017 is hierover het openluchtspel “De Striid” te zien geweest van de jubilerende toneelvereniging “Fordivedaesje”.

Interne linkGeschiedenis
Dit tweelingdorp, ook vaak kortweg "Top en Twel" genaamd, is langs het water "It Ges" gebouwd. Voor de boeren was deze vaart belangrijk om over het water hun hooilanden te kunnen bereiken. Ook de visserij en de scheepvaart hebben voorheen een belangrijke rol gespeeld. Na de oorlogsjaren kreeg vooral de recreatie een grote invloed op de ontwikkeling van de beide dorpen. In de voormalige boterfabriek te Uitwellingerga was een aantal jaren een watersportbedrijf gevestigd en momenteel een hotel/beveiligingsbedrijf. Ook het ontstaan van de recreatiewoningen van "De Grachten" met goede verbindingen naar onder andere het Sneekermeer en andere watersportgebieden, heeft het karakteristieke streekdorp een ander aanzien gegeven. Nu is daar veel permanente bewoning. Een tweede uitbreiding is "De Bou", met vnl. koopwoningen, aan de noordwestelijke kant. 

Top en Twel mag zich overigens verheugen in een actief sport- en verenigingsleven. Veel activiteiten vinden plaats in het multifunctionele centrum "It Harspit", in welk gebouw ook de basisschool en de peuterspeelzaal zetelen. De middenstand is goed vertegenwoordigd (bakker, slager, supermarkt, kapsalons, café, jachthavens, scheepswerf) en vele andere bedrijven, welke te vinden zijn op de website www.topentwelonline.nl Neem maar eens een kijkje, want ook daarop staat nieuws van onze afdeling (linksboven onder cultuur).