AFDELING KOLLUM

Grondslag:

Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als Christelijk/maatschappelijke vrouwenbeweging letten we vooral op de positie en participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

 

Lidmaatschap:

Iedere vrouw die zich aangetrokken voelt  kan zich aansluiten bij Passage. Naast de activiteiten ontvangt u 4 x per jaar het Passage Magazine.

 

Contributie:

Het lidmaatschap is 48,50 euro in 2019. Wilt u zo vriendelijk zijn de contributie voor 31 januari over te maken op het IBAN bankrekening nummer NL 87 Rabo 0333355091 t.n.v. Passage afdeling Kollum, onder vermelding van uw naam en adres. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bedanken als lid kan voor 1 november van het voorafgaande jaar bij de secretaris.