AFDELING WINSUM EN OMSTREKEN
Maatschappij

GELIJKE KANSEN WERELDWIJD
VLUCHTELINGENVRAAGSTUK
FOODBATTLE
MATERIALEN & LINKS FOODBATTLE

Projecten Gelijke Kansen Wereldwijd

Visie
De projecten van Passage komen voort uit een visie op duurzame ontwikkeling wereldwijd, waarbij Passage zich richt op vier thema’s: duurzame voedselproductie- en consumptie, werken en (geld)zorgen, waterbeheer en organisatieversterking. We richten ons binnen het kader van duurzame ontwikkeling speciaal op de versterking van vrouwenorganisaties. Internationale uitwisselingen tussen verschillende vrouwenorganisaties maken hier deel van uit. Doel is het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen, zodat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien. De internationale samenwerkingsprojecten met boerinnen- en (plattelands)vrouwenorganisaties van Passage wordt al jarenlang uitgevoerd onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. We werk(t)en onder de paraplu van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, vanaf 2015 heten deze doelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Passage werkt vooral onder de doelen 2, 5 en 8: einde aan honger, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, versterking van vrouwen en economische groei.

Internationaal project Tanzania
Vanaf 2016 is er een nieuw internationaal vrouwenproject. Passage gaat samenwerken met de plattelandsvrouwenorganisatie Tegemeo Women Group in Tanzania (Afrika). Tegemeo Women Group is in 2006 opgericht. De vrouwen kweken groenten en tuinbouwgewassen en houden vee.  Tegemeo wil de eigen organisatie versterken en uitbreiden en de vrouwen willen eigen bedrijfjes oprichten. Onze partnerorganisatie met wie we dit project gaan uitvoeren is Women for Water Partnership (WfWP). Met WfWP heeft Passage eerder samengewerkt in een waterproject op de Filippijnen. WfWP zet zich al ruim tien jaar wereldwijd in om meer vrouwen te betrekken bij de watersector. Water heeft invloed op landbouw en economische productiviteit. Als de armen toegang krijgen tot water, kunnen zij meer voedsel verbouwen, kleine bedrijven starten en veilig water krijgen om te drinken, eten mee te bereiden en zich te wassen.  Zie voor meer informatie: www.womenforwater.org 

Het Filippijnenproject (1999-2000)
In samenwerking met de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) wordt in 1997 door de NCVB een bank opgericht voor vrouwen op de Filippijnen, de Woman’s Rural Bank. Doel is om arme vouwen daar financieel te steunen door het verstrekken van krediet. Het project wordt door Passage voortgezet.

Voedsel Wereldwijd (2001-2004)
Aan de hand van een inspiratiemap ‘Voedsel Wereldwijd’ gaan afdelingen vanaf 2001 tot en met 2004 aan de slag met dit project. Daarnaast wordt er geld ingezameld voor de versterking voor de vrouwenorganisatie CNTMC in Costa Rica waarbij de vrouwen getraind worden in financiële en algemene administratie, leiderschap, omgaan met computer en internet en onderhandelen over rechten van vrouwen.

Water Wereldwijd (2000-2003)
Bijna tegelijkertijd met het voedselproject loopt van 2000 tot en met 2003 het project Water Wereldwijd. Dankzij dit project kunnen vrouwen in Costa Rica schoon water halen uit nieuw aangelegde putten. Bovendien zorgen latrines, een soort toiletten, er in twaalf dorpen voor dat het afvalwater minder vervuild wordt. Ook hoort bij dit project een koffertje met werkmateriaal voor afdelingen.

Geldzorgen Wereldwijd (2006-heden)
In 2003 gaat het project Geldzorgen Wereldwijd van start dat loopt tot en met 2006. Doordat vrouwen in ontwikkelingslanden nauwelijks of geen bezittingen hebben, beschikken ze niet over een onderpand voor het krijgen van een krediet.
Met het project Geldzorgen Wereldwijd wordt er door Passage geld ingezameld voor een garantiefonds voor vrouwen in Costa Rica en Sierra Leone zodat zij toegang kunnen krijgen tot krediet. 

Gelijke kansen wereldwijd (2006-heden)   
Vanaf 2006 wordt begonnen met het project Gelijke kansen wereldwijd. Millenniumdoelstellingen staan hierbij centraal. In het kader van Millenniumdoelstelling 1 (bestrijding van armoede), en doelstelling 3 (gelijkheid tussen mannen en vrouwen) wordt er, in samenwerking met Agriterra, geld ingezameld voor vrouwenorganisaties in Costa Rica, Sierra Leone, India en Jordanië.

De afgelopen jaren zijn er tal van uitwisselingen geweest met vrouwen op de Filippijnen, Sierra Leone, Costa Rica, India en Jordanië

VLUCHTELINGENVRAAGSTUK.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Op 5 maart 2018 kreeg Jos Wienen, burgemeester Haarlem en bestuurslid VNG, officieel het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid aangeboden in Nieuwspoort te Den Haag. Het Manifest is het resultaat van een unieke samenwerking van vijf vrouwenorganisaties, waaronder Passage. Ira Stam en Minke Harkema zitten namens het landelijk bestuur in de werkgroep Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. De adviezen en aanbevelingen in het Manifest zijn onder andere gericht aan de commissie Justititie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de IND, het COA en Vluchtelingenwerk. Ook de eigen achterban van de vijf vrouwenorganisaties wordt opgeroepen vluchtelingen vrouwen uit hun isolement te halen. Bezoek eens een AZC en nodig vluchtelingen vrouwen uit voor een koffie-ochtend. 

Nationaal project Migrantenvrouwen
Voor afdelingen is een kant en klaar programma-aanbod beschikbaar onder de naam Migrantenvrouwen. Doel van dit project is contact te leggen en het gesprek aan te gaan met migrantenvrouwen met een verblijfsstatus in Nederland. Onze samenleving is een andere samenleving dan in de landen van herkomst van deze vrouwen, waar vaak ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Het programma kan beginnen met een gezamenlijke maaltijd (eventueel gezamenlijk koken), gevolgd door een power point presentatie over de geschiedenis van de vrouwenemancipatie in Nederland (in het Nederlands en Arabisch). Bij deze presentatie zijn discussievragen, die door de afdeling kunnen worden gebruikt om het gesprek aan te gaan. Uit het gesprek komen waarschijnlijk nieuwe thema’s, waarover de afdeling en de migrantenvrouwen een volgende afdelingsbijeenkomst kunnen organiseren. Het programma is flexibel, kan worden aangepast en verdeeld over meerdere avonden. De programmamap met projectbeschrijving, power point presentatie op usb-stick, discussievragen en allerlei andere tips, is gratis op te vragen bij het Passage Servicepunt of de downloaden via intranet.
We horen graag of u met dit project aan de slag bent of als u ondersteuning wilt bij het contact leggen met migrantenvrouwen binnen AZC’s. Neem contact op met het servicepunt@passagevrouwen.nl

Materiaal voor dit project kunt u vinden op intranet. Daarnaast kan een 'wees-welkom-flyer' worden opgevraagd door een mail te sturen naar het Passage servicpunt (servicepunt@passagevrouwen.nl). Deze flyer kunnen regio's en afdelingen geven aan migrantenvrouwen om hen zo uit te nodigen. 

FOODBATTLE.

Slimmer kopen, slimmer koken, slimmer bewaren.

Passage heeft meegedaan aan de Foodbattle: samen met andere mensen zijn we de strijd aan gegaan om minder voedsel te verspillen.

Vanuit ons Passage-project ‘Op de koop toe’ is het afgelopen jaar al veel aandacht geweest voor voedsel(productie). Eten gooien we niet weg. Dat vinden we eigenlijk allemaal.
Maar wist je dat 30 tot 40% van al het geproduceerde voedsel ons als consument niet bereikt? En dat van het voedsel dat wél bij ons terecht komt, 14% in de vuilnisbak belandt? We gooien per persoon gemiddeld zo’n 50 kg voedsel weg, voor ruim € 150,00 per jaar. Doordat we onnodig eten weggooien verspillen we ook alle energie, water en menskracht die nodig zijn geweest om het voedsel te telen, te bewerken en te vervoeren.

Passage-vrouwen kunnen trots zijn!
Vele vrouwen hebben aan de Foodbattle meegedaan. Uit de resultaten naar aanleiding van de inzendingen van de deelnemers blijkt dat Passage-vrouwen gemiddeld 9,5 kilo voedsel per persoon per jaar weggooien. Dit getal ligt ver onder het landelijke gemiddelde van 50 kilo per jaar.

We kunnen dus stellen dat Passage-vrouwen trots op zichzelf kunnen zijn als het gaat om bewust omgaan met eten!

Verder lezen:


De Passage Foodbattle is opgezet door Wageningen Universiteit, Milieu Centraal en het Voedingscentrum.

Materialen & Links Foodbattle                        

Gratis handleiding bij 'Taste the Waste'

Passage heeft een handleiding ontwikkeld bij de documentaire 'Taste the Waste', een internationale documentaire over voedselverspilling, die is te zien via NPOdoc of via de site Taste the Waste, en ook onderaan deze pagina. De film belicht de problemen, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen van voedselverspilling. De documentaire biedt een goede insteek voor gesprek, bijvoorbeeld voor groepjes die samen de Foodbattle (gaan) doen.

De handleiding bij de documentaire bevat onder andere gespreksvragen.
De handleiding is onder 'Overige materialen' hieronder te downloaden.

Overige materialen

Links