AFDELING LEEK
Info Passage

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Christelijk
We zijn een christelijke organisatie, dit geven we aan met de naam.
Maatschappelijke
Een maatschappelijke organisatie, wat wil zeggen dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in.
Streepje
Het streepje tussen christelijk en maatschappelijk. We bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof.
Vrouwen
Ook het vrouwzijn bepaalt de identiteit van onze vereniging.
Beweging
Beweging geeft aan dat we geen statische, stilstaande club willen zijn.
Passage
Passage geeft aan dat we onderdak bieden aan wie zich thuis voelt bij ons. Onderdak voor korte of langere tijd.

Doelstelling

De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor iedereen. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn: 
•    hart voor de samenleving 
•    oog voor de naaste dichtbij en ver weg
•    gevoel voor cultuur 

Wat kost het lidmaatschap van Passage?

Advies contributiebedrag voor afdelingen: Naast de landelijke afdracht die voor 2021 is vastgesteld op € 22,00 zijn afdelingen vrij hun eigen contributiedeel te bepalen afhankelijk van het aantal leden en/of de hoogte van het spaarsaldo. Het landelijk bestuur adviseert een bijdrage van maximaal € 25,00 te hanteren. Samen € 47,00. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds.

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage haar leden:

  • Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
  • Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
  • Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof- en ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijjk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden. Passage vindt het erg belangrijk om vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen in haar bestand te hebben.

Ontwikkeling toekomstvisie

In 2020 ligt de nadruk op het verzamelen van informatie en gegevens die van belang zijn voor het opstellen van een gefundeerde toekomstvisie voor het meerjarenbeleidsplan vanaf 2021.

Waar betalen leden voor?

Lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd gemeenschappelijk actief vanuit christelijke identiteit en zingeving; 
belangenbehartiging voor vrouwen door vrouwen: de drie O’s van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling; viermaal per jaar Passage Magazine, het ledenblad van en voor alle leden van Passage.

En: 

  • Acht keer per jaar een afdelingsavond, waarbij meestal een gastspreker aanwezig is (deze ontvangt een vergoeding en reiskosten)
  • In ieder geval voor elke afdelingsavond ons krantje: ‘Het Leekster Passage Magazine’ (H.L.P.M.) met nieuws van onze afdeling
  • Aandacht voor onze leden (lief en leed), bezoekjes gaan bijna altijd vergezeld van een kleine attentie;
  • Zaalhuur, afdelingsteam- en bankkosten moeten ook worden betaald;
  • Er worden excursies, een reisje en een jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Altijd wordt dit door de vrouwen die meedoen bekostigd, maar als iets wordt georganiseerd brengt dit toch (kleine) kosten met zich mee, bijv. even een paar kopietjes!

Hoe zit onze vereniging in elkaar?

Alle leden zijn lid van de landelijke, in de gemeente Amersfoort gevestigde, vereniging Passage. Met ingang van juni 2016 is het kantoor = Passage Servicepunt gevestigd in Nijkerk.
De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze plaatselijke afdelingen zijn weer geclusterd in regio’s. 
Jaarlijks vaardigt elke regio een (plaatsvervangend) afgevaardigde af die hen vertegenwoordigt in de Ledenraad. 
De Ledenraad is het hoogste orgaan in de vereniging. U kunt de afdelingsafgevaardigde van uw regio met vragen over de vereniging aanspreken.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Denkt u het lidmaatschap te moeten beëindigen, dan is het noodzakelijk dit schriftelijk te doen vóór 1 november bij uw afdelingsteam.

Waar vind ik Passage?

Het landelijk bestuur en Passage Servicepunt is gevestigd in Nijkerk. Via Passage Servicepunt kunt u de landelijke bestuursvrouwen bereiken. Passage Servicepunt regelt voor Passage het secretariaat en de redactie van het ledenblad Passage Magazine. Passage Servicepunt ondersteunt de afdelingen en regio's onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies. Ook bij het vragen van en opmaken van overeenkomsten - voor regiocoördinatoren en projectvrouwen - van schrijvers/sprekers/entertainers/muzikanten/enz.
Meer informatie is te verkrijgen bij: 

Postbus 1058, 
3860 BB Nijkerk
telefoon: (033) 247 34 87 
e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl

Op de website www.passagevrouwen.nl vindt u alle informatie over:

-    Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
-    over projecten en activiteiten
-    alle Passage-regio’s en de daaronder vallende afdelingen
-    informatie over afdeling Leek

Onze afdeling valt onder Passage-regio Groningen-West. 
Het aanspreekpunt voor onze afdeling zijn de regiocoördinatoren:
mevr. Martje Grondsma-Wiersma, Langestraat 2-c, 9363 BV Marum, tel.: 05594-641870; e-mail: martjegrondsma@outlook.com en Fennie Kobes-van der Heide, Poortweg 10, 9363 TJ Marum, tel.: 0594-632640; e-mail: fkobes@planet.nl

De regiocoördinatoren van Passage-regio Groningen- Noord, -Oost, -Zuid en -West overleggen regelmatig, met uitzondering van de zomermaanden.
De regiocoördinatoren zorgen dat wij als afdeling op de hoogte worden gebracht van projecten, aankondigingen van te organiseren dagen en (korte) verslagen van dagen die geweest zijn. Zij corresponderen met de contactpersoon/coördinator van onze afdeling.