AFDELINGJubileum Aduard 60 jaar >

Boekje met korte impressie van reisverslagen 2001-2009

Jaarvergadering 16 maart 2009
Feestelijke jubileum Passage-afdeling Aduard.

 

 

 Op 16 maart j.l. werd met eigen leden en oud leden stilgestaan bij het 60 jarig bestaan van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in Aduard. Een hartelijke welkom voor alle vrouwen, in het bijzonder aan ons oud-lid mevr. C. Staal-van Til. Zij was één van de oprichters 60 jaar geleden. De meditatie was n.a.v. psalm 23: “De Heer is mijn herder”. Hierna volgde een korte terugblik over 60 jaar.
Op 20 december 1948 werd de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) opgericht. Het voorwerk werd door de eerste presidente mevr. Galema-van Baal verricht. In 1976 werd de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) in Aduard opgericht. Daar was men toen niet zo blij mee. Belangrijk voor de oprichtsters van de CPB was, dat er een agrarische tak kwam. Als interkerkelijke vrouwenorganisatie hadden de leden een christelijke levensvisie, met maatschappelijk- cultureel- politiek en ontwikkelingswerk. De drie O’s, Ontwikkeling, Ontmoeting en Ontspanning waren zaken waar in de afgelopen 60 jaar de vrouwen voor gingen.
In de jaren zeventig waren er bij de NCVB meer dan 100 leden en bij de CPB waren dat 60 leden. Maar de tijd veranderd en veel vrouwen gingen buitenshuis werken, wat te merken was aan de terugloop van de leden overal in het land. Dit was de reden dat de beide landelijke bonden in 1999 gingen fuseren, om als één vereniging verder te gaan. Dit gebeurde onder de naam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, die nu dus 10 jaar bestaat.
Na deze korte terugblik kwamen de huishoudelijke zaken en wat daarmee te maken heeft. De commissies werden bedankt voor hun werkzaamheden.
Van het reiscommissielid Antje Bijma werd afscheid genomen. Zij ontving een reisverslag met daarin de 10 jaar Passage-reisjes. Er was ook een reisverslag voor Grietje Paauw, die vorig jaar al was gestopt. Tevens werd er afscheid genomen van de penningmeester, Coby Mennes. Zij werd toegezongen met het lied: “Coby bedankt als Passagevrouw” op de wijs van “Toen onze mop een mopje was”. Rinny Datema zal haar taak overnemen.
Bij een jubileum horen jubilarissen. De dames Boonstra-Kraima, Nieuwenhuis-de Jong, Wolters-de Boer waren 50 jaar lid en de dames V.d.Veen-v.d.Veen, Wolters-Koopman en Wiersma-van Til hadden 55 jaar achter hun lidmaatschap staan. Deze dames werden gefeliciteerd met hun lange lidmaatschap, welke vergezeld ging met bloemen en een herinnering aan 60 jaar NCVB-Passage. Mevr. v.d. Veen was helaas door ziekte afwezig. Het bestuur heeft een boek samengesteld over 60 jaar afdeling Aduard van A tot Z en dit werd aangeboden aan alle leden.
Hierna kwam de koffie met gebak, met het opschrift: Passage 60 jaar.
Na de pauze hebben we kunnen luisteren naar proza en poëzie in de Hogelandster variant van het Gronings, gebracht door mevr. A. van Dijken uit Uithuizermeeden. Dit werd ontvangen met veel gelach en soms daarbij een traan.

 

 
 

 

 

 

 

 Tot slot werd het Passagelied gezongen:

Samen vormen wij Passage,
vrouwen aan elkaar gewaagd,
iedereen met haar talenten
door Gods Geestkracht aangejaagd.
In ontmoeting, in gesprekken
vinden wij een bron van kracht
Daaruit delen, daaruit leven
doet ons zingen, dag en nacht.

>> klik hier voor het fotoalbum

 

<< terug naar overzicht