AFDELING ADUARD
Passage info

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Passage
Passage geeft aan dat we onderdak bieden aan wie zich thuis voelt bij ons. Onderdak voor korte of langere tijd.
Christelijk
We zijn een christelijke organisatie, dit geven we aan met de naam.
Maatschappelijke
Een maatschappelijke organisatie, wat wil zeggen dat onze gesprekspartners zich bevinden op het maatschappelijk middenveld. Tussen de politiek en de burger in.
Streepje
Het streepje tussen christelijk en maatschappelijk. We bekijken maatschappelijke vragen vanuit ons christelijk geloof.
Vrouwen
Ook het vrouwzijn bepaalt de identiteit van onze vereniging.
Beweging
Beweging geeft aan dat we geen statische, stilstaande club willen zijn.

Doelstelling

De doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn: 
•    hart voor de samenleving 
•    oog voor de naaste dichtbij en ver weg
•    gevoel voor cultuur 

Strategie

Onze strategie is: denk wereldwijd, handel plaatselijk. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel, werken we aan ontmoeting en verbinding dichtbij en ver weg, bieden we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om kennis te verbreden.

Ambities en aandachtsgebieden

Om onze doelstelling te bereiken, is een vijftal ambities geformuleerd, die vertaald zijn in aandachtsgebieden:

 1. Een sterke vereniging
 2. Kunst, cultuur en religie
 3. Noden van mensen
 4. Belangenbehartiging en lobby
 5. Gelijke Kansen Wereldwijd

Voor 2019 wordt een zesde aandachtsgebied toegevoegd, namelijk de viering van het 100-jarig bestaan van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Het volledige Meerjaren Beleidsplan 2017-2020 en het Jaarplan 2017 zijn te vinden op de website van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Welke projecten zijn er binnen Passage?

Zowel landelijk als regionaal zijn projecten voor de leden opgezet. Deze projecten hebben betrekking op:

Cultuur 

 • Boekentaal Mondiaal, dat is het gezamenlijk lezen en bespreken van Nederlandse en vertaalde boeken, met behulp van de uitgebreide boekbesprekingenmappen die Boek-Beeld-Tekst, het bedrijf van Jacandra van den Broek, samenstelt.
 • Een onderdeel van het leeskringenproject Boekentaal Mondiaal is met ingang van 2017 de K.C.L.-dag, deze wordt georganiseerd in meerdere regio’s. 
 • ‘Moving Movies’ is het filmproject van Passage. Jaarlijks worden vier filmanalyses met discussievragen gebundeld, door Boek-Beeld-Tekst, het bedrijf van Jacandra van den Broek, voor gebruik in een gespreksgroep.
 • Passage heeft materiaal ontwikkeld rondom 21 vrouwen uit de Bijbel, aansluitend bij het boek ‘Allemaal vrouwen’. Deelnemers aan een gespreksgroep gaan op heel verschillende manieren met Bijbelverhalen over vrouwen aan de slag.

Maatschappij

Aandachtsgebied Maatschappij / Gelijke Kansen Wereldwijd 

De internationale samenwerkingsprojecten met boerinnen- en (plattelands)vrouwen-organisaties van Passage worden al jarenlang uitgevoerd onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. Passage werk(t)e onder de paraplu van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf 2015 heten deze doelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Voor Passage zijn de Ontwikkelingsdoelen 2, 5 en 8 belangrijk: einde aan honger, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, versterking van vrouwen en economische groei. Ook het internationale vluchtelingen- en migrantenvraagstuk is onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Binnen het aandachtsgebied Maatschappij / Gelijke Kansen Wereldwijd vallen de volgende projecten:

 • Project Migrantenvrouwen (statushouders)
 • Internationaal vrouwenproject Tanzania
 • Jaarlijks éénmalige financiële ondersteuning vrouwendoel
 • Verhalen van plattelandsvrouwen geschikt maken voor afdelingsavond
 • Ontwikkelen van aanbod voor de afdelingen en regio’s
 • Lidmaatschap Women for Water Partnership (WfWP)
 • Lidmaatschap Associated Country Women of the World (ACWW) 

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:

 • ontwikkeling: talenten ontdekken en kennis verbreden door middel van lezingen, gespreks-, film- en leeskringen
 • ontmoeting: ontmoetingsdagen, afdelingsavonden, -middagen of –ochtenden, verschillende interessegroepen: hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, en bezinningsdagen
 • ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking

Wat kost het lidmaatschap van Passage?

Advies contributiebedrag voor afdelingen: Naast de landelijke afdracht die voor 2018 is vastgesteld op € 22,00 zijn afdelingen vrij hun eigen contributiedeel te bepalen afhankelijk van het aantal leden en/of de hoogte van het spaarsaldo. Het landelijk bestuur adviseert een bijdrage van maximaal € 25,00 te hanteren. Samen € 47,00. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds.

Waaraan worden de contributie besteed?

Lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd gemeenschappelijk actief vanuit christelijke identiteit en zingeving; 
belangenbehartiging voor vrouwen door vrouwen: de drie O’s van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling; viermaal per jaar Passage Magazine, het ledenblad van en voor alle leden van Passage.

En: 

 • Acht keer per jaar een afdelingsavond, waarbij meestal een gastspreker aanwezig is (deze ontvangt een vergoeding en reiskosten)
 • Aandacht voor onze leden (lief en leed), bezoekjes gaan bijna altijd vergezeld van een bloemetje
 • Zaalhuur, afdelingsteam- en bankkosten moeten ook worden betaald
 • Er worden excursies georganiseerd en bezoekjes aan musea in de omgeving.

Hoe zit onze vereniging in elkaar?

Alle leden zijn lid van de landelijke, in de gemeente Amersfoort gevestigde, vereniging Passage. Met ingang van juni 2016 is het kantoor = Passage Servicepunt gevestigd in Nijkerk.
De meeste leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze plaatselijke afdelingen zijn weer geclusterd in regio’s. 
Jaarlijks vaardigt elke regio een (plaatsvervangend) afgevaardigde af die hen vertegenwoordigt in de Ledenraad. 
De Ledenraad is het hoogste orgaan in de vereniging. U kunt de afdelingsafgevaardigde van uw regio met vragen over de vereniging aanspreken.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Denkt u het lidmaatschap te moeten beëindigen, dan is het noodzakelijk dit schriftelijk te doen vóór 1 november bij uw afdelingsteam.

Waar vind ik Passage?

Het landelijk bestuur en Passage Servicepunt is gevestigd in Nijkerk. Via Passage Servicepunt kunt u de landelijke bestuursvrouwen bereiken. Passage Servicepunt regelt voor Passage het secretariaat en de redactie van het ledenblad Passage Magazine. Passage Servicepunt ondersteunt de afdelingen en regio's onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies. Ook bij het vragen van en opmaken van overeenkomsten - voor regiocoördinatoren en projectvrouwen - van schrijvers/sprekers/entertainers/muzikanten/enz.
Meer informatie is te verkrijgen bij: 

Postbus 1058, 
3860 BB Nijkerk
telefoon: (033) 247 34 87 
e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl

Op de website www.passagevrouwen.nl vindt u alle informatie over:

-    Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
-    over projecten en activiteiten
-    alle Passage-regio’s en de daaronder vallende afdelingen
-    informatie over afdeling Leek

Onze afdeling valt onder Passage-regio Groningen-West. 
Het aanspreekpunt voor onze afdeling is regiocoördinator:
mevr. A. (Alie) van der Heide-de Haan, 
Provincialeweg 53, 
9864 PB Kornhorn; 
tel.: (0594) 657073;
e-mail: freerkvdheide@hotmail.com

De regiocoördinatoren en projectvrouw van Passage-regio Groningen- Noord, -Oost, -Zuid en -West overleggen regelmatig, met uitzondering van de zomermaanden.
De regiocoördinator zorgt dat wij als afdeling op de hoogte worden gebracht van projecten, aankondigingen van te organiseren dagen en (korte) verslagen van dagen die geweest zijn. Zij correspondeert met de contactpersoon/coördinator van onze afdeling.

Het redactieadres van Boekentaal Mondiaal en Moving Movies is: Donkerstraat 22, 3511 KA Utrecht, e-mail: info@boekentaalmondiaal.nl

 

 

<< terug naar overzicht