AFDELING SCHOONHOVENPassage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, heet u van harte welkom op de afdelingssite. Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Bij 'agenda' vindt u het programma voor het seizoen 2021/2022.

Contact:
L. Traast-de Lange, lindatraast@gmail.com, 0182 38 30 70
C. Koudstaal-Mollema, jancorakoudstaal@hotmail.com, 06-37455863

 
Quilt Passage Schoonhoven

Quilt Passage Schoonhoven

Onze leden ontvangen viermaal per jaar 'Passage Magazine', een landelijk tijdschrift met interessante en inspirerende artikelen. Bovendien krijgen zij iedere maand een uitnodiging, waarin ook de plaatselijke activiteiten en wetenswaardigheden vermeld staan.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor 2021 bedraagt eenmalig € 40,-- en voor het Albronda van der Nagelfonds wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 1,50 (Dit sociale fonds van Passage kan financieel een helpende hand bieden aan wie dat nodig heeft). Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 november bij de secretaris.

Onze bijeenkomsten vinden plaats in 'de Ark', Groene Singel 10 te Schoonhoven. Het telefoonnummer is (0182) 38 27 58. We beginnen om 19.45 uur.

Ook als gast bent u natuurlijk van harte welkom om een avond bij te wonen!

 

 

Activiteiten van Passage afdeling Schoonhoven

Van september tot en met april vinden op dinsdagavond de ledenbijeenkomsten plaats. Tijdens deze avonden komen onderwerpen op het terrein van religie, cultuur, maatschappij en zorg voor de medemens aan de orde. Meestal geeft een deskundige een presentatie. Natuurlijk zijn ook gezelligheid en ontmoeting belangrijke onderdelen van de avonden.

Tijdens de ledenavonden bestaat de mogelijkheid mee te doen aan de schrijfactie van Amnesty International. U kunt uw handtekening plaatsen op een brief, die gestuurd wordt naar regeringen van landen waar schendingen van mensenrechten voorkomen.

Buiten deze avonden kunnen leden deelnemen aan diverse activiteiten o.a.

- kerststukjes maken in december 

- in januari nieuwjaarsbegroeting en een erwtensoepmaaltijd

- een sportieve fietstocht in het voorjaar

- O.l.v mevrouw Geertrui Visser gaan we ons verdiepen in het filmproject 'Moving Movies'.

- Een groep enthousiaste leden komt regelmatig bijeen in de Leeskring Boekentaal Mondiaal. Het thema van dit jaar is 'Buiten de lijnen'.

Bovendien kan deelgenomen worden aan diverse regionale bijeenkomsten, zoals ontmoetingsdagen, het Agrarisch Vrouwensymposium en de Kunst Cultuur Literatuur dag. Deze staan vermeld in het ledenblad 'Passage Magazine' en worden op de ledenavonden ook onder de aandacht gebracht.

Tenslotte hebben wij nog een bezoekcommissie voor 'lief en leed'.