AFDELING GROOT AMMERS 

  

Fijn dat u onze website bezoekt!

Kijk gerust wat rond!

Seizoen 2021 – 2022

afdeling Groot-Ammers

 

Van de Voorzitter

Beste passage leden/vriendinnen.
Wij zijn een jaar verder. Hebben elkaar bijna niet ontmoet.
Het werd een stille winter. Met weinig activiteiten.
Gelukkig konden we elkaar van de zomer buiten ontmoeten op het terras in het
Achterland, met Jeu des Boules en met fietsen.
De zomer is weer voorbij. We hopen dat u een goede zomer hebt gehad.
Bij ieder gaat het niet hetzelfde. De één tobt met ziekte, pijn, zorg of
verdriet, de ander mag genieten van blijde momenten en soms ligt het heel
dicht bij elkaar.
Een nieuw passage seizoen komt er aan. We houden nog steeds rekening met
Covid-19.
Maar we hopen dit jaar elkaar weer te ontmoeten. We hebben een mooi
programma klaar gemaakt. We hopen dat er voor ieder weer iets moois bij
zit.
In het Hervormd Centrum mogen we met 50 leden samenkomen.
We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.
De Heere heeft ons stil gezet. Dank Hem voor al uw zegeningen.
Leg al uw zorgen voor Hem neer. Hij zorgt voor u.
Onze bede is dat de Heere ons weer samen brengt.

 

Hartelijke groet
Namens alle teamleden,
Corrie Noordergaaf

   

         
                                                  

Het Jaarprogramma van September 2021 tot april 2022:

16 sept. Ds. C.M. van Loon          Met als thema “Gods tempo ons tempo”.

21 okt. Notaris Mr. G. v.d. Heiden Waarom een testament en over wilsonbekwaamheid

18 nov. Dhr. en mw. Schipper       Terug in de tijd met Flipje

09 dec. Mw. Jennenke van Rees    Kerstprogramma

20 jan. Jaarvergadering

17 febr. Johan v.d. Broek             Cesar in beweging

17 mrt. fam. den Breejen            “Pasen”

21 apr. Dhr. H. van Gelder            Een presentatie over “Eine kleine Nachtmusik”

We kijken er naar uit om u op een van onze activiteiten te ontmoeten. Mocht dit voor iemand niet mogelijk zijn, maar zou u het wel leuk zou vinden om bezoek te ontvangen, laat het ons dan weten. Bel gerust naar Pia tel 602586, Ariënne 06- 19889250 of iemand anders van het team.

Verdere activiteiten:

?? Oktober               Met de waterbus opstap.

14 December            Kerststukje maken 

12 Januari                Nieuwjaarsbegroeting

27 Januari                Avond Team en contactdames

?? Februari               Bezoek Bedrijf

?? Maart                  Stadswandeling

12 April                   Reisje

Belangrijk om te weten
Al onze Passage avonden en activiteiten worden georganiseerd naar
de richtlijnen van het RIVM
In het Hervormd Centrum zijn per avond 50 zitplaatsen beschikbaar
gerekend met de 1,5 meter.
In de nieuwsbrief leggen we uit hoe we dit gaan plannen en
organiseren.
Wanneer u deelneemt aan een van de activiteiten is dit altijd op
eigen risico

Algemene gegevens Passage Groot-Ammers

Wij stellen ons graag aan u voor !

Wat is Passage:

Passage Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging

Aandacht voor elkaar
        Saamhorigheid
              Slagvaardig
                   Activiteiten
                         Gezelligheid
                               Een ontmoetingsplaats


Passage is een organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk
geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving.
Meedoen aan en meedenken over actuele thema's, geloof en
duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Passage is ontstaan vanuit een fusie van twee christelijk-maatschappelijke vrouwenbonden.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.


Grondslag van Passage:
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk
levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer
moet zijn.

De avonden:

Deze avonden worden geleid afwisselend door de voorzitter 
en een avondvoorzitter.
De avonden worden gehouden in het  Hervormd Centrum, 
Wilhelminastraat 6a, te Groot-Ammers, tel. 0184 66 12 87.
De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen.
Op de meeste avonden is een gastspreker aanwezig. De overige
avonden worden door eigen leden of het team verzorgd.

Wie kunnen er lid worden van Passage?
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of
geloofsovertuiging.
Lidmaatschap:
De contributie voor het jaar 2022 bedraagt€ 46,- €2,- minder dan
vorig jaar omdat dit in mindering is gebracht door het landelijkbureau
Dit is inclusief een bijdrage aan het Dr. Albronda v.d. Nagelfonds.
Het bedrag wordt automatisch afgeschreven voor wie een machtiging
heeft afgegeven. Voor anderen; wilt u het bedrag overmaken in januari

2022op rek.nr. NL 09 RABO 03 2352 7000 t.n.v. Passage Groot-
Ammers o.v.v. uw naam en adres.

Contributiefonds:
Voor leden, die moeite hebben met het betalen van de contributie
bestaat landelijk een contributiefonds. U kunt dit zelf rechtstreeks
aanvragen bij het Passage Service Punt, Postbus 1058, 3861 BB
Nijkerk, tel. 033 247 34 87.
Opzegging van uw lidmaatschap dient u voor 1 november 2021 door te
geven aan de secretaris: Marrie van den Broek.


                                           

 

Afdelings Team Passage

voorzitter:
C. Noordergraaf-Verspuy ( Corrie)
Achterland 28a, 2964 LA Groot-Ammers
e- mail: fam.noordergraaf@solcon.nl

tel. 0184-68 22 55

1e secretaris:
M. van den Broek- den Besten (Marrie)
Bernhardstraat 157, 2964 BC Groot-Ammers
e-mail: passage.groot.a@gmail.com

tel. 0184-63 61 50

2e secretaris:
P. Huisman-van Wijngaarden (Pia)
Gelkenes 47, 2964 AD Groot-Ammers
e-mail: fam.lhuisman@solcon.nl

tel. 0184-60 25 86

penningmeester:
A.J.K. Verhoeff-den Hoed (Alie)
Julianastraat 88a, 2964 BS Groot-Ammers
e-mail: a.verhoeffdenhoed@gmail.com

tel. 0184-66 22 07

teamlid:
J. IJzerman den Hoed (Janny)
Leeuwerikstraat 21, 2964 CA Groot-Ammers
e-mail: HIJzerma1955@kpnmail.nl

tel. 0184-66 27 64

teamlid:
A. den Boer-de Jong (Ariënne)
Eiberplantsoen 48, 2964 CX Groot-Ammers
e-mail: ariennedenboer@live.nl

tel. 06- 198 892 50


Het team wordt ondersteund door:
Ria van Herk-de Vries: notulist van de passageavonden
Margreet de Jong-Hoogendam: webmaster: arieenmargreet@gmail.com

Avondvoorzitters:

Arnolda Baars-de Jong
Ria van Herk-de Vries
Wil de Jong-Ritmeester
Marry Terlouw-de Jager

Verdere informatie kunt u vinden in ons Passage-Jaarboekje 2021-2022.

Als u intersse heeft voor onze vereniging dan kunt u dit Jaarboekje aanvragen bij het Afdelings Team Passage.

 

Hij maakt bekend
Zijn wegen
die ‘t stil van Hem
verwacht
al zijn er soms
veel vragen
Hij geeft de Zijne
kracht.
Zo komen wegen
samen

of gaan ze weer uiteen
Mensen moet
je achterlaten
maar
God gaat
nimmer van je heen


Rieteke Hoogendoorn

Het team wenst u allen een goed seizoen toe!

                                                                           

 

                                 

                           

 

 

 

 

 
.