AFDELING KAMERIK
Dames van de oprichting

                                                                                                     1 nov 1949

Geachte Dames, dhr Wijers

Als secretaresse van de afdeling Kamerik van de NCVB wil ik trachten u een beknopt verslag te geven van het ontstaan van onze afdeling. Al dikwijls was er geprobeerd ook hier een afdeling der NCVB te krijgen, maar steeds was het mislukt, tot enkele dames zich wenden tot Mevr v/d Linden. Deze voelde dadelijk de noodzaak en stelde zich in verbinding met enkele dames uit Kamerik.

't Resultaat was, dat 1 november 's middags in het gemeentelokaal een vergadering werd belegd. Mevr v/d Linden als gastvrouw deze vergadering door het laten zingen van Ps 84:3 en las daarna een gedeelte uit Efeze 6. Zij gaf toen het woord aan mevr Ringeling, propagandiste van de NCVB. Deze zette op zeer aantrekkelijke en prettige wijze de grondslag en het doel van de Bond uiteen. Karakter is: allerlei Prot.Chr.vrouwen reiken elkaar de hand en werken eendrachtig samen. De Grondslag is: Chr. Koningsschap maar alom erkend worden en de oplossing der maatschappelijke en staatkundige vraagstukken moet worden gezocht bij het Licht van de Heikige Schrift als Gods woord. Erkenning van het Koningsschap van Christus en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Heilige Schrift, geïnspireerd door Gods Geest zijn de pilaren, waarop de Bond rust. Het doel is voorlichting geven aan de vrouw, betreffende maatschappelijk en staatkundige vraagstukken in overeenstemming met de grondslag. Zij wil zich naar buiten openbaren ter verdediging en bevestiging van de Christelijke grondslag en van ons volksbestaan. Dit doel wordt bereikt door allerlei middelen: plaatselijke afdelingen, het orgaan de Christenvrouw, het beleggen van vergaderingen, het houden van lezingen, cursussen en  spreekster vestigde ook vooral de aandacht op de onderlinge band, die er tussen de leden moet zijn, een saamhorigheid, die zich uit in het meeleven, het zoeken naar wat samenbindt, en 't goede in elkaars levens-tuiging eerbiedigen en bewonderen. De plaatselijke afdeling vergadert 1x per maand. Er worden dan lezingen over allerlei onderwerpen gehouden. Na deze causerie, die aller aandacht had, gaven zich 18 leden op. Daaruit werd een bestuur benoemd. Mevr v/d Linden presidente, Mevr ten Oever 2e presidente, verder de dames de With, Van Nee

Respectievelijk als penningmeesteresse en secretaresse. Nadat nog enkele huishoudelijke onderwerpen waren besproken, dankte mevr Ringeling en ging mevr voldaan heen.

J.G. van der Linden-Sikkel presidente

D.Van Nee-Vesseur secretaresse